فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری

اهداف جشنواره:
شناساند ن آرمان ها و ارزش های اسلامی و ایرانی
اشاعه و ترویج ارزش های انقلاب
اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهاد ت
شرایط شرکت در جشنواره:
* هنرمـندانی می تواننـد در این جشـنواره شرکت نمایند:
-1 حداقل دو نمـایش را کارگردانی نمـوده و دستیار کارگردان سه نمایش بوده باشد.
-2 عضـو اصـلی گروهی ثبـت شده و دارای پروانه فعالیت باشد.
* هنرمـندان واجد شرایط فوق می بایست سه نسخه از نمایشنامه را به صورت تایـپ شـده و خوانا به دبیرخـانه جشـنواره تا زمان مقـرر شد ه فراخوان ارسال کنند.
* تکمیل فرم شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کلیه قوانـین، برنامـه ها و زمان بندی دبیرخانه جشنواره است.
* بعد از مرحله بازخوانی به هیچ وجه امکان تغییر متن تأیید شده و یا کارگردان(متقاضی اثر) وجود ندارد.
* ستاد برگزاری جشنواره هیچ گونه تعهدی نسـبت به هماهنگی و حضور بازیگـران مشترک در آثار شـرکت کننده را ندارد.
* اخذ رضایت نامه و مجوز کتبی از نویسنده الزامی است.
* دبیرخانه جشــنواره از پذیرش آثار ترجمه متون خارجی جهت بازخوانی معذور می باشد.(در ضمن نمایشنامه هایی که برگرفته و یا اقتباس شده از آثار خارجی هستند مورد بازخوانی قرار نمی گیرند.)

موضوعات جشنواره:

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

عفاف و حجاب

ایثار و شهادت

شادی و نشاط

آزاد

روزشمار جشنواره:

- آخرین مهلت ارسال نمایشنامه 31 ارد یبهشت ماه 1391

- اعلام نتایج بازخوانی متون 16 خرد اد ماه 1391

- زمان بازبینی آثار 4 تا 6 مهر ماه 1391

- زمان برگزاری جشنواره 24 تا 27 مهر ماه 1391

مدارک مورد نیاز:

* ارسال فرم تکمیل شده تقاضای حضور

* ارسال سه نسخه نمایشنامه تایپ شده

* چکیده نمایشنامه در یک صفحه

* تصویر پروانه فعالیت گروه

* ارائه خلاصه سوابق کارگردان

* مجوز کتبی نویسنده

فرم تقاضای حضور

اینجانب ............................... با اطـلاع کامل از مفـاد فراخـوان با ارسال مد ارک مورد نیاز اعلام شده به د بیرخانه جشنواره، تقاضای خود را برای حضور د ر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری اعلام می د ارم.

نام گروه: .......................................................... سرپرست: ................................................

عنوان نمایشنامه: ..................................... نویسند ه : ................................. کارگرد ان: .................................................................... سن: .................

میزان تحصیلات(با ذکر رشته و گرایش): ................................................

تلفن ثابت: ...........................  تلفن همراه: ...............................................

نشانی د قیق: ............................................................................................

.................................................................................................................

پست الکترونیک: ....................................................................................

نام و نام خانواد گی متقاضی                                                نام و نام خانواد گی سرپرست گروه

امضاء                                                                                                            مهر و امضاء
تاریخ       

/ 0 نظر / 47 بازدید