آیا تکنولوژی دیجیتالی تئاتر قرن بیست و یکم را دگرگون می کند؟

گزارشی از «دوگال شاو»، گزارشگر بخش تکنولوژیِ بی بی سی، در بارۀ نقش فن آوری های تازۀ دیجیتالی در «تئاتر قرن بیست و یکم» و آیندۀ احتمالی این هنر.

http://namayeshgar.com/?p=3132

/ 0 نظر / 40 بازدید